Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) Skupština Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije na sjednici održanoj dana 3. srpnja 2015. donijela je

S T A T U T

 

UDRUGE OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

 

 1. I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se naziv, sjedište i izgled pečata Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije, područja djelovanja, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ti ciljevi, način osiguranja javnosti rada, članstvo i članarina, prava, obveze i stegovna odgovornost članova, tijela, njihov sastav, ovlasti i način odlučivanja tijela, uvjeti i način izbora i opoziva tijela, trajanje mandata i odgovornost članova tijela, imovina, način stjecanja imovine, prestanak postojanja, likvidator i postupak likvidacije u slučaju prestanka postojanja, način rješavanja sporova i sukoba interesa, te druga pitanja značajna za rad Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije.

Članak 2.

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Udruga) je dobrovoljna, nestranačka, neprofitabilna udruga za pomoć i unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji.

Članak 3.

Udruga je osnovana kao Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije, i mijenja naziv tako da naziv sada glasi:

            Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije.

Udruga djeluje na području Međimurske županije.

Sjedište Udruge je u Čakovcu, Perivoj Zrinskih 2.

Udruga ima pečat, okruglog oblika, promjera 2,5 cm s tekstom:

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije.

Udruga koristi znak Saveza kao oblik pripadnosti nacionalnoj udruzi.

Znak Saveza (izvorni) je okruglog oblika, promjera 2,00 cm, ispunjen osnovnom bojom i crtežom (simbolom) u negativu, dok se za potrebe amblema može koristiti i veći promjer znaka. Crtež (simbol) se sastoji od okomitog cvijeta, tipa suncokreta, sa slomljenim dijelom stabljike koja izranja iz podnožja. Slomljeni vrat krune cvijeta nagnut je pod kutom od 90 stupnjeva ulijevo, a podržava ga desna ljudska ruka (šaka s dijelom podlaktice) pod kutom od 45 stupnjeva. Osnovna boja znaka je svijetloplava (UNICEF-ov uzor)

U Udruzi nije dopuštena rasna, nacionalna, vjerska ili politička diskriminacija, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Članak 4.

Udruga ima svojstvo pravne osobe.

Udrugu zastupaju i predstavljaju Predsjednik i Dopredsjednik.

Članak 5.

Rad Udruge je javan.

Javnost se osigurava objavljivanjem izvješća o radu i financijskom poslovanju, raspravom o godišnjim i dugoročnim planovima i programima, te suradnjom sa sredstvima javnog priopćavanja i vlastitom glasilu ''MURA''.

Članak 6.

Udruga se udružuje u Savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama u Republici Hrvatskoj kao nacionalni Savez te, po potrebi, u srodne udruge i saveze.

 1. II. PODRUČJA DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 7.

Područja djelovanja Udruge jesu socijalna djelatnost, zaštita zdravlja i ljudska prava.

Članak 8.

Ciljevi Udruge su:

- okupljanje i poticanje roditelja osoba s intelektualnim teškoćama, skrbnika, građana, prijatelja, stručnih djelatnika i javnosti na izvršavanju aktivnosti u korist osoba s intelektualnim teškoćama;

- predlaganje nadležnim tijelima izmjene i dopune postojećih ili donošenje novih propisa i mjera u korist osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji;

- informiranje roditelja i obitelji osoba s intelektualnim teškoćama o pravima i mogućnostima zbrinjavanja i zaštite svojih članova;

- osnivanje raznih oblika skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama i njihove obitelji;

- organiziranje edukacija roditeljima kao pomoć za život u obitelji sa svojim članom s intelektualnim teškoćama;

- poticanje i organiziranje sportskih, rekreativnih, zabavnih, kulturnih, umjetničkih i drugih aktivnosti osoba s intelektualnim teškoćama;

- pomaganje osobama s intelektualnim teškoćama oko rehabilitacije, zapošljavanja i socijalno – zdravstvene zaštite, u rješavanju ostvarivanja i korištenja zakonskih prava organiziranjem savjetovališnog rada.

Djelatnosti Udruge su:

- organiziranje raznih oblika zbrinjavanja osoba s intelektualnim teškoćama kao što su klubovi, prevencija institucionalizacije, inkluzija, dom samostalnog stanovanja, zapošljavanje, škola samozastupanja i dr.;

- organiziranje poludnevnih ili dnevnih boravaka, pružanje usluge prehrane, usluge njege, brige i pomoći u kući i posjete bolesnim članovima u kući;

- provođenje projekata unapređivanja oblika rehabilitacije osoba s intelektualnim teškoćama s naglaskom na osposobljavanju obitelji za zadržavanje osobe s intelektualnim teškoćama u obitelji uz stručnu podršku radi što boljeg uključivanja u život socijalne sredine;

- osnivanje i podupiranje nastanka i djelovanja klubova (bez svojstva pravne osobe) u pripadajućim Općinama, a radi organiziranog korištenja slobodnog vremena socijalizacijom osoba s intelektualnim teškoćama u cilju njihova uključivanja u lokalnu socijalnu sredinu;

- organiziranje sportskih aktivnosti, kako u obliku specijalnog bavljenja sportom tako i nadgradnje sportskih aktivnosti, kao integracijskog oblika invalidskog sporta;

- osnivanje radnih skupina i stručnih komisija za izvršenje određenih zadataka, projekata ili programa;

- sudjelovanje na skupovima koje organiziraju druga tijela, službe i udruge od interesa za osobe s intelektualnim teškoćama;

- suradnja sa srodnim organizacijama i udrugama za osobe s invaliditetom u zemlji i inozemstvu;

- podupiranje znanstvenih i istraživačkih projekata u području rehabilitacije i zaštite osoba s invaliditetom;

- sudjelovanje u izdavanju glasila ''MURA'', te raznih promidžbenih materijala u skladu sa Zakonom;

- korištenje raspoloživih sredstava javnog priopćavanja za promidžbu svoje djelatnosti i senzibilizaciju društva za problematiku življenja osoba s intelektualnim teškoćama;

- izvršenje drugih odgovornih zadataka u svezi zaštite osoba s intelektualnim teškoćama.

Članak 9.

Radi ostvarivanja ciljeva iz prednjeg članka Udruga:

- surađuje s nadležnim državnim tijelima, lokalnom upravom i samoupravom, sa stručnim službama, fondovima, tvrtkama, ustanovama i udrugama;

- prikuplja, obrađuje i objavljuje materijale o problematici osoba s intelektualnim teškoćama;

- organizira savjetovanja i seminare s roditeljima i osobama s intelektualnim teškoćama;

- sudjeluje u radu stručnih skupova koje organiziraju druge organizacije;

- formira radne skupine za unapređivanje pojedinih aktivnosti;

- osniva klubove za osobe s intelektualnim teškoćama, kao ustrojni oblik djelovanja, koji nemaju svojstvo pravne osobe;

- Udruga zbog posebnih interesa osniva klubove, poludnevne i dnevne boravke, inkluziju, dom za samostalno stanovanje, humanitarnu djelatnost;

- izdaje prigodne tiskovine i promidžbene materijale.

Oblici skrbi iz prethodnog stavka su ustrojstveni oblici Udruge i nemaju status pravne osobe. Odluku o osnivanju donosi Upravni odbor Udruge. Odluka mora sadržavati odredbu o nazivu, sjedištu, ustroju i osobi ovlaštenoj za zastupanje.

Članak 10.

Udruga se u svojoj djelatnosti prvenstveno oslanja na roditelje, stručnjake i druge sugrađane kao dobrovoljne suradnike koje angažira za izvršenje svojih djelatnosti.

III. ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 11.

Svaka fizička i pravna osoba može postati članom Udruge, pod uvjetom redovite uplate članarine i ispunjavanja pristupnice, na način da preda Udruzi potpisanu pristupnicu.

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina i punoljetnu osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 12.

Članovi mogu biti redovni, pomažući i počasni.

Redovni članovi su oni koji prihvaćaju ovaj Statut, predaju pristupnicu i redovito plaćaju članarinu.

Udruga može imati i pomažuće članove koji svojim stručnim ili materijalnim doprinosom, te dobrovoljnim radom pomažu izvršenju ciljeva Udruge.

Udruga može imati i počasne članove koje proglasi skupština zbog izvanrednih zasluga za unapređivanje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama.

Pomažući i počasni članovi ne čine skupštinu Udruge, nisu dužni ispunjavati uvjete za članstvo iz članka 10. ovog Statuta, i nemaju pravo odlučivanja.

Članak 13.

Prava i dužnosti redovnih članova Udruge su:

- da zajedničkim i koordiniranim djelovanjem pridonose rješavanju problema života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji, ostvarivanju njihovih prava, poboljšanju kvalitete življenja, njihove socijalizacije i ravnopravnog uključivanja u život zajednice;

- da ostvaruju programe od zajedničkog interesa sukladno smjernicama ovog Statuta;

- da biraju i budu birani u tijela Udruge;

- da dogovorno podupiru pribavljanje financijskih sredstava za programe i projekte Udruge;

- da izvršavaju dogovorene projekte, programe, odluke i zaključke tijela Udruge;

- da zatraže potporu i pomoć u rješavanju teškoća na svom području i u svom radu od osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge;

- da sudjeluju u promidžbenoj i tiskovnoj djelatnosti, u širenju mreže članova i klijenata, suradnika i volontera korištenjem materijala za opće ciljeve djelovanja Udruge.

Pomažući članovi imaju ista prava kao i redovni, osim aktivnog, pasivnog i biračkog prava.

Počasni članovi imaju pravo sudjelovanja u predlaganju programskih aktivnosti Udruge.

Članak 14.

Prijem u članstvo obavlja se na temelju popunjene i potpisane prijavnice Udruzi.

Popis članova vodi se elektronički i u pisanom obliku te sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 - pismenim istupom;

 - prestankom izvršavanja dužnosti u Udruzi;

- isključenjem, zbog kršenja bitnih odredaba ovog Statuta i nanošenja štete radu Udruge, odlukom Stegovne komisije upućene Upravnom odboru na koju postoji pravo žalbe Skupštini udruge, čija je odluka konačna;

 - u drugim slučajevima predviđenim zakonom;

 - danom prestanka članstva prestaju članu sva prava i funkcije u Udruzi.

Po prestanku razloga istupanja iz članstva Udruge, ono se može obnoviti na prvobitno utvrđen način.

 1. IV. TIJELA UDRUGE

 

Članak 16.

Tijela Udruge su:

- Skupština

- Upravni odbor

- Predsjednik

- Nadzorni odbor

- Stegovna komisija

Mandat svih tijela Udruge traje 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 17.

Skupština:

- je najviše tijelo upravljanja Udrugom;

- Skupštinu čine svi redovni članovi;

- pomažući i počasni članovi sudjeluju u radu Skupštine bez prava odlučivanja;

- se sastaje svake godine, a po potrebi i češće ako to zatraži pismeno većina članova, Nadzorni odbor ili prema odluci Upravnog odbora;

- izborna Skupština je svake četvrte godine.

Članak 18.

Skupština:

– usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune;

– bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje;

– bira i razrješava druga tijela Udruge;

– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga;

– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

– usvaja godišnje financijsko izvješće;

– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge;

– donosi odluku o statusnim promjenama;

– odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Skupštinu saziva Predsjednik udruge najmanje jednom godišnje, objavom poziva na oglasnoj ploči Udruge (opcija novine, glasilo udruge...). Od dana objave poziva do održavanja Skupštine mora proći najmanje sedam dana.

Predsjednik Udruge je dužan Skupštinu sazvati ako to zatraži  u pisanom obliku uz navođenje svrhe većina članova, Nadzorni odbor ili Upravni odbor. Ako Predsjednik Udruge ne udovolji tom zahtjevu u roku od 30 dana od dana kada je primljen, ili Predsjednika nema, osobe koje su podnijele zahtjev mogu uz navođenje dnevnoga reda same sazvati Skupštinu.

Skupština može valjano odlučivati ako je na njoj prisutna jedna desetina članova.

Odluke na Skupštini se donose većinom glasova nazočnih članova.

Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti sudjeluju u radu Skupštine i mogu odlučivati na skupštini. Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, pravo na odlučivanje na Skupštini mogu ostvariti samo na način da u njihovo ime odlučuje prisutan skrbnik.

Članak 19.

Predsjednik i Dopredsjednik Udruge moraju biti članovi Udruge.

Predsjednik udruge je član i predsjednik Upravnog odbora po položaju.

Članove Upravnog i Nadzornog odbora bira Skupština između svojih članova na vrijeme od 4 godine.

Članak 20.

Upravni odbor:

- je koordinativno, izvršno i operativno tijelo Skupštine Udruge koje provodi njezine smjernice i zaključke;

- ima 9 članova;

- bira se iz redova članova Skupštine Udruge;

- imenuje tajnika Udruge;

- održava sjednice prema potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik Udruge pisanim pozivom članovima Upravnog odbora.

Predsjednik Udruge je dužan sjednicu Upravnog odbora sazvati ako to zatraži  u pisanom obliku uz navođenje svrhe većina članova Upravnog odbora. Ako Predsjednik Udruge ne udovolji tom zahtjevu u roku od 14 dana od dana kada je primljen, ili Predsjednika nema, osobe koje su podnijele zahtjev mogu uz navođenje dnevnoga reda same sazvati sjednicu Upravnog odbora.

Upravni odbor može valjano odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova.

Odluke na sjednici Upravnog odbora se donose većinom glasova nazočnih članova.

Članak 21.

Upravni odbor:

- razrađuje i provodi smjernice i zaključke Skupštine Udruge i Hrvatskog Saveza udruga za osobe s intelektualnim teškoćama;

- priprema i predlaže materijale za Skupštinu;

- donosi prijedlog godišnjih planova rada i financijske planove te završnog računa;

- brine se o provođenju i izvršavanju usvojenog godišnjeg plana rada;

- formira, po potrebi, stalne ili povremene radne skupine za proučavanje i predlaganje načina izvršenja pojedinih zadataka;

- odlučuje o nabavci osnovnih sredstava;

- odlučuje o zapošljavanju djelatnika u Udruzi sukladno važećim zakonskim propisima;

- odlučuje o načinu izvršenja stručnih i administrativnih poslova angažiranjem servisnih usluga ili stručnih osoba ugovornim odnosom;

- ovlašćuje potpisnike financijsko – materijalnog poslovanja Udruge;

- obavlja i ostale poslove koji mu zakonom ili zaključcima Skupštine budu stavljeni u dužnost.

Članak 22.

Predsjednik Udruge je ovlašten zastupati Udrugu te:

– odgovara za zakonitost rada Udruge;

– vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine, ako Statutom nije drukčije propisano;

– odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća;

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;

– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge;

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Dopredsjednik udruge obavlja poslove Predsjednika u njegovoj odsutnosti ili u slučaju njegove spriječenosti.

Članak 23.

Tajnik:

- pomaže Predsjedniku u obavljanju svih dužnosti, te brine o provođenju zakona i zaključaka tijela Udruge i nadzire rad djelatnika;

- za svoj rad odgovara Upravnom odboru;

Za tajnika Udruge može biti imenovana ona osoba koja uz organizacijske sposobnosti ima afinitet prema osobama s mentalnom retardacijom.

Članak 24.

Udruga može, sukladno zakonskim odredbama, uposliti djelatnike s punim ili skraćenim radnim vremenom.

Međusobne odnose, prava, obveze i odgovornost Udruga regulira ugovorom o radu na prijedlog Upravnog odbora.

Obavljanje tehničkih i administrativnih poslova Udruga može povjeriti registriranom i ovlaštenom servisu ili agenciji, što regulira ugovorom o međusobnim obvezama odlukom Upravnog odbora, čije provođenje kontrolira predsjednik Udruge.

Članak 25.

Nadzorni odbor je tijelo Skupštine za nadzor nad materijalnim i zakonskim poslovanjem svih tijela Udruge.

Sastavljen je od 3 člana i 3 zamjenika koje bira Skupština Udruge.

Na prvoj sjednici Nadzorni odbor iz svog sastava bira predsjednika i zamjenika predsjednika, za slučaj njegove odsutnosti.

Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje pregledava materijalno poslovanje Udruge, sukladno zakonskim odredbama, te o tom podnosi izvješće Upravnom odboru, a Skupštini prigodom njenog održavanja.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora pisanim pozivom članovima Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora je dužan sjednicu Nadzornog odbora sazvati ako to zatraži u  pisanom obliku uz navođenje svrhe većina članova Nadzornog odbora. Ako predsjednik Nadzornog odbora  ne udovolji tom zahtjevu u roku od 14 dana od dana kada je primljen, ili predsjednika nema, osobe koje su podnijele zahtjev mogu uz navođenje dnevnoga reda same sazvati sjednicu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može valjano odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova.

Odluke na sjednici nadzornog odbora se donose većinom glasova nazočnih članova.

Članak 26.

Stegovna komisija broji 3 člana izabrana iz redova članova Skupštine. Komisija prati djelovanje članova i ostvarivanje statutarnih ciljeva Udruge, donosi odluke o pokretanju stegovnog postupka prema pojedinim članovima zbog kršenja istih, te ih upućuje u pismenom obliku Upravnom odboru.

Na svom prvom sastanku Stegovna komisija bira predsjednika i njegova zamjenika.

Sjednice Stegovne komisije saziva predsjednik Stegovne komisije pisanim pozivom članovima Stegovne komisije.

Predsjednik Stegovne komisije je dužan sjednicu Stegovne komisije sazvati ako primi prijavu ili ima saznanja o kršenju obveza bilo kojeg člana Udruge, ili ako to zatraži u pisanom obliku uz navođenje svrhe bilo koji član Stegovne komisije. Ako predsjednik Stegovne komsije ne udovolji tom zahtjevu u roku od 14 dana od dana kada je primljen, ili predsjednika nema, osobe koje su podnijele zahtjev mogu uz navođenje dnevnoga reda same sazvati sjednicu Stegovne komisije.

Stegovna komisija može valjano odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova.

Odluke na sjednici Stegovne komisije se donose većinom glasova nazočnih članova.

Članak 27.

Tijela Udruge biraju se odlukom Skupštine tajnim ili javnim glasovanjem.

Članak 28.

U tijela Udruge biraju se osobe po svojim djelatnim i moralnim kvalitetama, te sposobnostima i zalaganjima koja pružaju jamstvo da će se zalagati za izvršenje ciljeva Udruge.

Članak 29.

Mandat u tijelima Udruge prestaje istekom mandata, opozivom ili usvajanjem ostavke na dužnost.

Mandat može prestati i prije isteka vremena ukoliko član, odnosno predstavnik, zanemaruje svoju dužnost na prijedlog Stegovne komisije. Opoziv se obavlja po istom postupku kao i izbor.

Članak 30.

U slučaju isteka mandata tijelima, Skupštinu može sazvati i zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova neposredno prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 31.

U postupku za pokretanje izmjena ili dopuna Statuta te značajnijih sporazuma i programskih dogovora, pribavlja se mišljenje članova javnom raspravom, a konačnu odluku donosi Skupština.

Članak 32.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član Udruge.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

Na izbor i opoziv likvidatora udruge primjenjuju se odredbe o izboru i opozivu Predsjednika udruge.

 1. V. MATERIJALNA SREDSTVA I FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 33.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom Udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 34.

Materijalno i financijsko poslovanje vodi se sukladno zakonskim propisima za neprofitne organizacije na temelju programa i financijskog plana, koji donosi Skupština.

Predsjednik i dopredsjednik su naredbodavci za potpis financijske dokumentacije, a Upravni odbor može ovlastiti za potpis još i druge osobe, svoje članove, u interesu učinkovitosti.

 1. VI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

 

Članak 35.

Razlozi za prestanak djelovanja Udruge jesu:

 1. 1. odluka Skupštine o prestanku Udruge;
 2. 2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela Udruge razdvajanjem;
 3. 3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana;
 4. 4. pravomoćna odluka suda o ukidanju Udruge;
 5. 5. pokretanje stečajnog postupka;
 6. 6. na zahtjev člana, ako je broj članova Udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo Udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.

Članak 36.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje druzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Pod povezanim osobama smatraju se osobe koje su bračni ili izvanbračni drug, istospolni partner, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik te posvojitelj, odnosno posvojenik te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje i zaposlenima.

Ako je Udruga koja je primila financijska sredstava iz javnih izvora u smislu odredbi članka 32.  Zakona o udrugama, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

Ako se u slučaju prestanka postojanja Udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom Udruge koji je udruga odredila ovim statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.

VII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 37.

Sporovi između članova Udruge ili sukob interesa unutar Udruge pokušat će se riješiti mirenjem pred Stegovnom komisijom Udruge.

Ukoliko se spor ili sukob interesa ne riješi mirenjem, svaki član ima pravo pokrenuti postupak pred općinskim sudom nadležnim prema sjedištu Udruge.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Upravni odbor Udruge.

Članak 39.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije od 28. travnja 2004. godine.

Pravovažnost ovog Statuta počinje od usvajanja na Skupštini održanoj 3. srpnja 2015.

 

U Čakovcu, 3. srpnja 2015.

PREDSJEDNIK UDRUGE

                                                                       

M.P.                                                                                            

Petra Jevtić

______________________