Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/01) Skupština Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije na sjedinici održanoj dana 28. travnja 2004. izvršila je izmjene i dopune te donijela

S T A T U T

Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom

 Međimurske županije

 

  1. I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Udruga) je dobrovoljna, nestranačka, neprofitabilna udruga za pomoć i unapređenje kvalitete življenja osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji.

Članak 2.

Naziv je: Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije.

Udruga djeluje na području Međimurske županije.

Sjedište Udruge je u Čakovcu, Perivoj Zrinskih 2.

Udruga ima pečat, okruglog oblika, promjera 2,5 cm s tekstom:

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije.

Udruga koristi znak Saveza kao oblik pripadnosti nacionalnoj udruzi.

Znak Saveza (izvorni) je okruglog oblika, promjera 2,00 cm, ispunjen osnovnom bojom i crtežom (simbolom) u negativu, dok se za potrebe amblema može koristiti i veći promjer znaka. Crtež (simbol) se sastoji od okomitog cvijeta, tipa suncokreta, sa slomljenim diljelom stabljike koja izranja iz podnožja. Slomljeni vrat krune cvijeta nagnut je pod kutem od 90 stupnjeva ulijevo, a podržava ga desna ljudska ruka (šaka s dijelom podlaktice) pod kutem od 45 stupnjeva. Osnovna boja znaka je svijetloplava (UNICEF-ov uzor)

U Udruzi nije dopuštena rasna, nacionalna, vjerska ili politička diskriminacija, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Članak 3.

Udruga ima svojstvo pravne osobe.

Udrugu zastupaju i predstavljaju predsjednik i dopredsjednik.

Članak 4.

Rad Udruge je javan.

Javnost se osigurava objavljivanjem izvješća o radu i financijskom poslovanju, raspravom o godišnjim i dugoročnim planovima i programima te suradnjom sa sredstvima javnog priopćavanja i vlastitom glasilu ''MURA''.

Članak 5.

Udruga se udružuje u Savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom u Republici Hrvatskoj kao nacionalni Savez te, po potrebi, u srodne udruge i saveze.

  1. II. CILJEVI I DJELATNOST

 

Članak 6.

Ciljevi Udruge su:

- okuplja i potiče roditelje osoba s mentalnom retardacijom, skrbnike, građane, prijatelje, stručne djelatnike i javnost na izvršavanju aktivnosti u korist osoba s mentalnom retardacijom;

- predlaže nadležnim tjelima izmjene i dopune postojećih ili donošenje novih propisa i mjera u korist osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji;

- informiranje roditelja i obitelji osoba s mentalnom retardacijom o pravima i mogućnostima zbrinjavanja i zaštite svojih članova;

- osniva razne oblike skrbi za osobe s mentalnom retardacijom i njihove obitelji;

- organizira edukaciju roditeljima kao pomoć za život u obitelji sa svojim mentalno retardiranim članom;

- potiče i organizira športske, rekreativne, zabavne, kulturne, umjetničke i druge aktivnosti s osobama s mentalnom retardacijom;

- pomaže osobama s mentalnom retardacijom oko rehabilitacije, zapošljavanja i socijalno – zdravstvene zaštite, u rješavanju ostvarivanja i korištenja zakonskih prava organiziranjem savjetovališnog rada;

- osniva i podupire nastanak i djelovanje klubova (bez svojstva pravne osobe) u pripadajućim Općinama, a radi organiziranog korištenja slobodnog vremena socijalizacijom osoba s mentalnom retardacijom u cilju njihova uključivanja u lokalnu socijalnu sredinu;

- osniva izvaninstitucionalne oblike skrbi za osobe s mentalnom retardacijom;

- osniva radne skupine i stručne komisije za izvršenje određenih zadataka, projekata ili programa;

- sudjeluje na skupovima koje organiziraju druga tijela, službe i udruge od interesa za osobe s mentalnom retardacijom;

- sudjeluje u izdavanju glasila ''MURA'' kao i raznih promidžbenih materijala u skladu sa Zakonom;

- koristi raspoloživa stredstva javnog priopćavanja za promidžbu svoje djelatnosti i senzibilizaciju društva za problematiku življenja osoba s mentalnom retardacijom;

- surađuje sa srodnim organizacijama i udrugama za osobe s invaliditetom u zemlji i inozemstvu;

- po potrebi može organizirati i provoditi gospodarstvenu djelatnost u korist ostvarivanja vlastitih programa djelovanja, sukladno važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske;

- provodi projekte unapređivanja oblika rehabilitacije osoba s mentalnom retardacijom s naglaskom na osposobljavanju obitelji za zadržavanje osobe s mentalnom retardacijom u obitelji uz stručnu podršku radi što boljeg uključivanja u život socijalne sredine, podupire znanstvene i istraživačke projekte u području rehabilitacije i zaštite osoba s invaliditetom;

- organizira razne oblike zbrinjavanja osoba s mentalnom retardacijom kao što su klubovi, prevencija institucionalizacije, inkluzija, dom samostalnog stanovanja, zapošljavanje, škola samozastupanja i dr.;

- vrši i druge odgovorne zadatke u svezi zaštite osoba s mentalnom retardacijom;

- organizira športske aktivnosti, kako u obliku specijalnog bavljenja športom tako i nadgradnje športskih aktivnosti, kao integracijskog oblika invalidskog športa;

- organizira poludnevni ili dnevni boravak, pruža usluge prehrane, usluge njege, brine i pomoći u kući i posjete bolesnim članovima u kući.

Članak 7.

Radi ostvarivanja ciljeva iz prednjeg članka Udruga:

- surađuje s nadležnim državnim tijelima, lokalnom upravom i samoupravom, sa stručnim službama, fondovima, tvrtkama, ustanovama i udrugama

- prikuplja, obrađuje i objavljuje materijale o problematici mentalne retardacije,

- organizira savjetovanja i seminare s roditeljima i osobama s mentalnom retardacijom,

- sudjeluje u radu stručnih skupova koje organiziraju druge organizacije,

- formira radne skupine za unapređivanje pojedinih aktivnosti,

- osniva klubove za osobe s mentalnom retardacijom, kao ustrojni oblik djelovanja, koji nema svojstvo pravne osobe;

- Udruga zbog posebnih interesa osniva klubove, poludnevne i dnevne boravke, inkluziju, dom za samostalno stanovanje, humanitarnu djelatnost;

- oblici skrbi iz prethodnog stavka su ustrojstveni oblici Uduge i nemaju status pravne osobe;

- odluku o osnivanju donosi Upravni odbor Udruge;

- odluka mora sadržavati odredbu o nazivu, sjedištu, ustroju i osobi ovlaštenoj za prestavljanje;

- izdaje prigodne tiskovine i promidžbene materijale;

Članak 8.

Udruga se u svojoj djelatnosti prvenstveno oslanja na roditelje, stručnjake i druge sugrađane kao dobrovoljne suradnike koje angažira za izvršenje svojih djelatnosti.

III. ČLANSTVO

 

Članak 9.

Član Udruge može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba, kao i pravna osoba.

Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću (osobe s mentalnom retardacijom – nominalni članovi) mogu biti članovi udruge, ali bez prava odlučivanja  u tijelima Udruge.

Članak 10.

Članovi mogu biti nominalni, redovni, pomažući i počasni.

Redovni članovi su oni koji prihvaćaju ovaj Statut te izjave pristup u članstvo Udruge.

Pomažući članovi su oni koji svojim stručnim ili materijalnim doprinosom, te dobrovoljnim radom pomažu izvršenju ciljeva Udruge.

Počasni članovi su osobe koje proglasi Skupština Udruge zbog izvanrednih zasluga za unapređivanje kvalitete življenja osoba s mentalnom retardacijom.

Udruga vodi evidenciju o članstvu.

Članak 11.

Prava i dužnosti redovnih članova Udruge su:

- da zajedničkim i koordiniranim djelovanjem pridonose rješavanju problema života osoba s mentalnom retardacijom i njihovih obitelji, ostvarivanju njihovih prava, poboljšanju kvalitete življenja, njihove socijalizacije i ravnopravnog uključivanja u život zajednice;

- da ostvaruju programe od zajedničkog interesa sukladno smjernicama ovog statuta;

- da biraju i budu birani u tijela udruge;

- da dogovorno podupiru pribavljanje finacijskih sredstava za programe i projekte Udruge;

- da izvršavaju dogovorene projekte, programe, odluke i zaključke tijela udruge;

- da zatraže potporu i pomoć u rješavanju teškoća na svom području i u svom radu od osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge;

- da sudjeluju u promidžbenoj i tiskovnoj djelatnosti, u širenju mreže članova i klijenata, suradnika i volontera korištenjem materijala za opće ciljeve djelovanja Udruge.

Pomažući članovi imaju ista prava kao i redovni, osim aktivnog, pasivnog i biračkog prava.

Počasni članovi imaju pravo sudjelovanja u predlaganju programskih aktivnosti Udruge.

Članak 12.

Prijem u članstvo obavlja se na temelju pismenog podneska Udruzi.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 - pismenim istupom;

 - prestankom izvršavanja dužnosti u Udruzi;

- isključenjem, zbog kršenja bitnih odredaba ovog Statuta i nanošenja štete radu Udruge, odlukom Stegovne komisije upućene Upravnom odboru na koju postoji pravo žalbe Skupštini udruge, čija je odluka konačna;

 - u drugim slučajevima predviđenim zakonom;

 - danom prestanka članstva prestaju članu sva prava i funkcije u Udruzi.

Po prestanku razloga istupanja iz članstva Udruge, ono se može obnoviti na prvobitno utvrđen način.

  1. IV. TIJELA UDRUGE

 

Članak 14.

Tijela Udruge su:

- Skupština

- Upravni odbor

- Predsjednik

- Nadzorni odbor

- Stegovna komisija

Mandat svih tijela Udruge traje 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Tijela mogu pravovaljano raditi ukoliko je sjednicama nazočno više od polovine ukupnog broja članova. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova tijela.

Članak 15.

Skupština:

- je najviše tijelo upravljanja Udrugom;

- Skupštinu čine svi redovni članovi;

- pomažući i počasni članovi sudjeluju u radu Skupštine bez prava odlučivanja;

- se sastaje svake godine, a po potrebi i češće ako to zatraži pismeno većina članova, Nadzorni odbor ili prema odluci Upravnog odbora;

- izborna skupština je svake četvrte godine.

Članak 16.

Nadležnosti Skupštine:

- razmatra cjelokupnu problematiku mentalne retardacije na svom području i daje smjernice za rad tijela Udruge;

- donosi, mijenja i dopunjuje Statut;

- razmatra izvješća o radu i financijskom poslovanju svih tijela Udruge i odlučuje o njima;

- odobrava programe rada tijela Udruge, kao i dugoročnu programsku orijentaciju;

- donosi poslovnik o svom radu;

- potvrđuje mandate izabranih predstavnika u Skupštinu Hrvatskog saveza udruga za osobe s mentalnom retardacijom;

- Skupština može razriješiti upravni odbor u cijelosti ili pojedine njegove članove i prije isteka mandata u slučaju neizvršavanja povjerenih obveza. Ukoliko razriješava Upravni odbor u cijelosti, Skupština tada bira novi, s punim mandatom. Ukoliko razriješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština ih bira na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani;

- odlučuje o prestanku rada Udruge, te donosi odluku o raspolaganju imovinom, sukladno o ovom Statutu i zakonskim odredbama;

- obavlja i ostale zadatke, sukladno ciljevima ovog Statuta.

Izborna skupština razriješava dosadašnja tijela, bira Upravni i Nadzorni odbor, Stegovu komisiju, predsjednika i dopredsjednika Udruge.

Članak 17.

Predsjednik Udruge se bira iz sastava skupštine.

Dopredsjednik Udruge je stručnjak koji volonterskim radom sudjeluje u radu Udruge.

Predsjednik udruge je član i predsjednik Upravnog odbora po položaju.

Članove Upravnog i Nadzornog odbora bira Skupština između svojih članova na vrijeme od 4 godine.

Članak 18.

Upravni odbor:

- je koordinativno, izvršno i operativno tijelo Skupštine Udruge koje provodi njezine smjernice i zaključke;

- ima 9 članova;

- bira se iz redova članova Skupštine Udruge;

- imenuje tajnika Udruge;

- održava sjednice prema potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Članak 19.

Nadležnosti Upravnog odbora:

- razrađuje i provodi smjernice i zaključke Skupštine Udruge i Hrvatskog Saveza udruga za osobe s mentalnom retardacijom;

- priprema i predlaže materijale za skupštinu;

- donosi godišnje planove rada i financijske planove te odobrava završni račun;

- brine se o provođenju i izvršavanju usvojenog godišnjeg plana rada;

- formira, po potrebi, stalne ili povremene radne skupine za proučavanje i predlaganje načina izvršenja pojedinih zadataka;

- odlučuje o nabavci osnovnih sredstava;

- odlučuje o zapošljavanju djelatnika u Udruzi sukladno važećim zakonskim propisima;

- odlučuje o načinu izvršenja stručnih i administrativnih poslova i angažiranjem servisnih usluga ili stručnih osoba ugovornim odnosom;

- ovlašćuje potpisnike financijsko – materijalnog poslovanja Udruge;

- obavlja i ostale poslove koji mu zakonom ili zaključcima Skupštine budu stavljeni u dužnost.

Članak 20.

Predsjednik:

- zastupa Udrugu;

- predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora i zajedno s članovima Upravnog odbora odgovara Skupštini za rad;

- skrbi o zakonitostima rada udruge;

- u odsutnosti, predsjednika zamjenjuje dopredsjednik.

Članak 21.

Tajnik:

- pomaže predsjedniku u obavljanju svih dužnosti te organizira i brine o provođenju zakona i zaključaka tijela Udruge i nadzire rad djelatnika;

- za svoj rad odgovara Upravnom odboru;

Za tajnika Udruge može biti imenovana ona osoba koja uz organizacijske sposobnosti ima afinitet prema osobama s mentalnom retardacijom.

Članak 22.

Udruga može, sukladno zakonskim odredbama, uposliti djelatnike s punim ili skraćenim radnim vremenom.

Međusobne odnose, prava, obveze i odgovornost Udruga regulira ugovorom o radu na prijedlog Upravnog odbora.

Obavljanje tehničkih i administrativnih poslova Udruga može povjeriti registriranom i ovlaštenom servisu ili agenciji, što regulira ugovorom o međusobnim obvezama odlukom Upravnog odbora, čije provođenje kontrolira predsjednik Udruge.

Članak 23.

Nadzorni odbor:

Nadzorni odbor je tijelo Skupštine za nadzor nad materijalnim i zakonskim poslovanjem svih tijela Udruge.

Sastavljen je od 3 člana i 3 zamjenika koje bira Skupština Udruge.

Na prvoj sjednici Nadzorni odbor iz svog sastava bira predsjednika i zamjenika predsjednika, za slučaj njegove odsutnosti.

Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje pregledava materijalno poslovanje Udruge, sukladno zakonskim odredbama, te o tom podnosi izvješće Upravnom odboru, a Skupštini prigodom njenog održavanja.

Članak 24.

Stegovna komisija:

Stegovna komisija broji 3 člana izabrana iz redova članova Skupštine. Komisija prati djelovanje članova i ostvarivanje statutarnih ciljeva Udruge, donosi odluke o pokretanju stegovnog postupka prema pojedinim članovima zbog kršenja istih te ih upućuje u pismenom obliku Upravnom odboru.

Na svom prvom sastanku komisija bira predsjednika i njegova zamjenika.

Članak 25.

Način izbora tijela Udruge:

Tijela udruge biraju se odlukom skupštine tajnim ili javnim glasovanjem.

Članak 26.

U tijela Udruge biraju se osobe po svojim djelatnim i moralnim kvalitetama te sposobnostima i zalaganjima koja pružaju jamstvo da će se zalagati za izvršenje ciljeva Udruge.

Članak 27.

Mandat u tijelima Udruge prestaje istekom mandata, opozivom ili usvajanjem ostavke na dužnost.

Mandat može prestati i prije isteka vremena ukoliko član, odnosno predstavnik, zanemaruje svoju dužnost na prijedlog Stegovne komisije. Opoziv se obavlja po istom postupku kao i izbor.

Članak 28.

Sva tijela Udruge pravovaljano rade na sastancima ako je prisutna natpolovična većina članova.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Članak 29.

U postupku za pokretanje izmjena ili dopuna Statuta te značajnijih sporazuma i programskih dogovora, pribavlja se mišljenje članova javnom raspravom, a konačnu odluku donosi Skupština.

  1. V. MATERIJALNA SREDSTVA I FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 30.

Izvori financiranja su:

- članarina;

- državni proračun;

- Hrvatska lutrija;

- dotacije iz proračuna lokalne uprave i samouprave;

- fondovi;

- dobrovoljni prilozi;

- uplate donatora;

- doznake sponzora;

- darovanja;

- ostavštine;

- darovi građana;

- humanitarne donacije;

- ostali izvori sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 31.

Materijalno i financijsko poslovanje vodi se sukladno zakonskim propisima za neprofitne organizacije na temelju programa i financijskog plana, koji donosi Skupština i Upravni odbor Udruge.

Predsjednik i dopredsjednik su naredbodavci za potpis financijske dokumentacije, a Upravni odbor može ovlastiti za potpis još i druge osobe, svoje članove, u interesu učinkovitosti.

  1. VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 32.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupšine Udruge ili temeljem važećih zakonskih odredaba.

Odluka se donosi dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova na dan pokretanja postupka o prestanku djelovanja.

U slučaju prestanka rada udruge imovina postaje vlasništvo prema odluci Skupštine.

Članak 33.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Upravni odbor Udruge.

Članak 34.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom u Međimurskoj županiji od 9. lipnja 1999. godine.

Članak 35.

Pravovažnost ovog Statuta počinje od usvajanja na Skupštini održanoj 28. travnja 2004.

 

 

 

U Čakovcu, 28. travnja 2004.

PREDSJEDNIK UDRUGE

         M.P.                                                            dr. Jadranka Hranilović

______________________