Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) Skupština Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije na sjednici održanoj dana 3. srpnja 2015. donijela je

 

 

S T A T U T

 

UDRUGE OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

 

  1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se naziv, sjedište i izgled pečata Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije, područja djelovanja, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ti ciljevi, način osiguranja javnosti rada, članstvo i članarina, prava, obveze i stegovna odgovornost članova, tijela, njihov sastav, ovlasti i način odlučivanja tijela, uvjeti i način izbora i opoziva tijela, trajanje mandata i odgovornost članova tijela, imovina, način stjecanja imovine, prestanak postojanja, likvidator i postupak likvidacije u slučaju prestanka postojanja, način rješavanja sporova i sukoba interesa, te druga pitanja značajna za rad Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije.

 

Članak 2.

 Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Udruga) je dobrovoljna, nestranačka, neprofitabilna udruga za pomoć i unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji.

 

 Članak 3.

 Udruga je osnovana kao Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije, i mijenja naziv tako da naziv sada glasi:

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije.

Udruga djeluje na području Međimurske županije.

Sjedište Udruge je u Čakovcu, Perivoj Zrinskih 2.

Udruga ima pečat, okruglog oblika, promjera 2,5 cm s tekstom:

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije.

 Udruga koristi znak Saveza kao oblik pripadnosti nacionalnoj udruzi.

Znak Saveza (izvorni) je okruglog oblika, promjera 2,00 cm, ispunjen osnovnom bojom i crtežom (simbolom) u negativu, dok se za potrebe amblema može koristiti i veći promjer znaka. Crtež (simbol) se sastoji od okomitog cvijeta, tipa suncokreta, sa slomljenim dijelom stabljike koja izranja iz podnožja. Slomljeni vrat krune cvijeta nagnut je pod kutom od 90 stupnjeva ulijevo, a podržava ga desna ljudska ruka (šaka s dijelom podlaktice) pod kutom od 45 stupnjeva. Osnovna boja znaka je svijetloplava (UNICEF-ov uzor)

 U Udruzi nije dopuštena rasna, nacionalna, vjerska ili politička diskriminacija, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

 

Članak 4.

 Udruga ima svojstvo pravne osobe.

Udrugu zastupaju i predstavljaju Predsjednik i Dopredsjednik.

 

Članak 5.

 Rad Udruge je javan.

Javnost se osigurava objavljivanjem izvješća o radu i financijskom poslovanju, raspravom o godišnjim i dugoročnim planovima i programima, te suradnjom sa sredstvima javnog priopćavanja i vlastitom glasilu ''MURA''.

 

Članak 6.

 Udruga se udružuje u Savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama u Republici Hrvatskoj kao nacionalni Savez te, po potrebi, u srodne udruge i saveze.