040/390-260
Antuna Gustava Matoša 6, Čakovec

Radno vrijeme

Pon - Pet 7.00 - 15.00h

Nazovite nas!

040/390-260

Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) Skupština Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije na sjednici održanoj dana 1. veljače 2019. donijela je

S T A T U T

UDRUGE OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 1. I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se naziv, sjedište i izgled pečata Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije, područja djelovanja, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ti ciljevi, način osiguranja javnosti rada, članstvo i članarina, prava, obveze i stegovna odgovornost članova, tijela, njihov sastav, ovlasti i način odlučivanja tijela, uvjeti i način izbora i opoziva tijela, trajanje mandata i odgovornost članova tijela, imovina, način stjecanja imovine, prestanak postojanja, likvidator i postupak likvidacije u slučaju prestanka postojanja, način rješavanja sporova i sukoba interesa, te druga pitanja značajna za rad Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije.

Članak 2.

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Udruga) je dobrovoljna, nestranačka, neprofitabilna udruga za pomoć i unapređenje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji.

Članak 3.

Naziv Udruge glasi: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije.

Udruga djeluje na području Međimurske županije.

Sjedište Udruge je u Čakovcu,  Antuna Gustava Matoša 6.

Udruga ima pečat, okruglog oblika, promjera 2,5 cm s tekstom:

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije.

Udruga koristi znak Saveza kao oblik pripadnosti nacionalnoj udruzi.

Znak Saveza (izvorni) je okruglog oblika, promjera 2,00 cm, ispunjen osnovnom bojom i crtežom (simbolom) u negativu, dok se za potrebe amblema može koristiti i veći promjer znaka. Crtež (simbol) se sastoji od okomitog cvijeta, tipa suncokreta, sa slomljenim dijelom stabljike koja izranja iz podnožja. Slomljeni vrat krune cvijeta nagnut je pod kutom od 90 stupnjeva ulijevo, a podržava ga desna ljudska ruka (šaka s dijelom podlaktice) pod kutom od 45 stupnjeva. Osnovna boja znaka je svijetloplava (UNICEF-ov uzor)

U Udruzi nije dopuštena rasna, nacionalna, vjerska ili politička diskriminacija, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Članak 4.

Udruga ima svojstvo pravne osobe.

 Udrugu zastupaju i predstavljaju Predsjednik i Izvršni direktor.

Članak 5.

Rad Udruge je javan.

Javnost se osigurava objavljivanjem izvješća o radu i financijskom poslovanju, raspravom o godišnjim i dugoročnim planovima i programima, te suradnjom sa sredstvima javnog priopćavanja i vlastitom glasilu ''MURA''.

Članak 6.

Udruga se udružuje u Savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama u Republici Hrvatskoj kao nacionalni Savez te, po potrebi, u srodne udruge i saveze.

 1. II. PODRUČJA DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 7.

Područja djelovanja Udruge jesu socijalna djelatnost, zaštita zdravlja i ljudska prava.

Članak 8.

Ciljevi Udruge su:

- okupljanje i poticanje roditelja osoba s intelektualnim teškoćama, skrbnika, građana, prijatelja, stručnih djelatnika i javnosti na izvršavanju aktivnosti u korist osoba s intelektualnim teškoćama;

- predlaganje nadležnim tijelima izmjene i dopune postojećih ili donošenje novih propisa i mjera u korist osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji;

- informiranje roditelja i obitelji osoba s intelektualnim teškoćama o pravima i mogućnostima zbrinjavanja i zaštite svojih članova;

- osnivanje raznih oblika skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama i njihove obitelji;

- organiziranje edukacija roditeljima kao pomoć za život u obitelji sa svojim članom s intelektualnim teškoćama;

- poticanje i organiziranje sportskih, rekreativnih, zabavnih, kulturnih, umjetničkih i drugih aktivnosti osoba s intelektualnim teškoćama;

- pomaganje osobama s intelektualnim teškoćama oko rehabilitacije, zapošljavanja i socijalno – zdravstvene zaštite, u rješavanju ostvarivanja i korištenja zakonskih prava organiziranjem savjetovališnog rada.

Djelatnosti Udruge su:

- organiziranje raznih oblika zbrinjavanja osoba s intelektualnim teškoćama kao što su klubovi, prevencija institucionalizacije, inkluzija, dom samostalnog stanovanja, zapošljavanje, škola samozastupanja i dr.;

- organiziranje poludnevnih ili dnevnih boravaka, pružanje usluge prehrane, usluge njege, brige i pomoći u kući i posjete bolesnim članovima u kući;

- organizira radne aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama

- organizira suradnju i partnerstvo s drugim istovrsnim i sličnim Udrugama

- formiranje mobilnih timova podrške i pružanje psihosocijalne potpore i pomoći  članovima Udruge

- provođenje projekata unapređivanja oblika rehabilitacije osoba s intelektualnim teškoćama s naglaskom na osposobljavanju obitelji za zadržavanje osobe s intelektualnim teškoćama u obitelji uz stručnu podršku radi što boljeg uključivanja u život socijalne sredine;

- osnivanje i podupiranje nastanka i djelovanja klubova (bez svojstva pravne osobe) u pripadajućim Općinama, a radi organiziranog korištenja slobodnog vremena socijalizacijom osoba s intelektualnim teškoćama u cilju njihova uključivanja u lokalnu socijalnu sredinu;

- organiziranje sportskih aktivnosti, kako u obliku specijalnog bavljenja sportom tako i nadgradnje sportskih aktivnosti, kao integracijskog oblika invalidskog sporta;

- osnivanje radnih skupina i stručnih komisija za izvršenje određenih zadataka, projekata ili programa;

- sudjelovanje na skupovima koje organiziraju druga tijela, službe i udruge od interesa za osobe s intelektualnim teškoćama;

- suradnja sa srodnim organizacijama i udrugama za osobe s invaliditetom u zemlji i inozemstvu;

- podupiranje znanstvenih i istraživačkih projekata u području rehabilitacije i zaštite osoba s invaliditetom;

- sudjelovanje u izdavanju glasila ''MURA'', te raznih promidžbenih materijala u skladu sa Zakonom;

- korištenje raspoloživih sredstava javnog priopćavanja za promidžbu svoje djelatnosti i senzibilizaciju društva za problematiku življenja osoba s intelektualnim teškoćama;

- izvršenje drugih odgovornih zadataka u svezi zaštite osoba s intelektualnim teškoćama.

Članak 9.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka na temelju odluke Skupštine, Udruga može biti osnivač trgovačke i gospodarske organizacije.

Radi ostvarivanja ciljeva iz prednjeg članka Udruga:

- surađuje s nadležnim državnim tijelima, lokalnom upravom i samoupravom, sa stručnim službama, fondovima, tvrtkama, ustanovama i udrugama;

- prikuplja, obrađuje i objavljuje materijale o problematici osoba s intelektualnim teškoćama;

- organizira savjetovanja i seminare s roditeljima i osobama s intelektualnim teškoćama;

- sudjeluje u radu stručnih skupova koje organiziraju druge organizacije;

- formira radne skupine za unapređivanje pojedinih aktivnosti;

- osniva klubove za osobe s intelektualnim teškoćama, kao ustrojni oblik djelovanja, koji nemaju svojstvo pravne osobe;

- Udruga zbog posebnih interesa osniva klubove, poludnevne i dnevne boravke, inkluziju, dom za samostalno stanovanje, humanitarnu djelatnost;

- izdaje prigodne tiskovine i promidžbene materijale.

Oblici skrbi iz prethodnog stavka su ustrojstveni oblici Udruge i nemaju status pravne osobe. Odluku o osnivanju donosi Upravni odbor Udruge. Odluka mora sadržavati odredbu o nazivu, sjedištu, ustroju i osobi ovlaštenoj za zastupanje.

Članak 10.

Udruga se u svojoj djelatnosti prvenstveno oslanja na roditelje, stručnjake i druge sugrađane kao dobrovoljne suradnike koje angažira za izvršenje svojih djelatnosti.

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 11.

Svaka fizička i pravna osoba može postati članom Udruge, pod uvjetom redovite uplate članarine i ispunjavanja pristupnice, na način da preda Udruzi potpisanu pristupnicu.

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina i punoljetnu osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 12.

Članovi mogu biti redovni, pomažući, nominalni i počasni.

Redovni članovi su oni koji prihvaćaju ovaj Statut, predaju pristupnicu i redovito plaćaju članarinu.

Udruga može imati i pomažuće članove koji svojim stručnim ili materijalnim doprinosom, te dobrovoljnim radom pomažu izvršenju ciljeva Udruge.

Nominalni članovi su osobe mlađe od 18 godina, te nemaju aktivno i pasivno pravo glasa.

Udruga može imati i počasne članove koje proglasi skupština zbog izvanrednih zasluga za unapređivanje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama.

Pomažući i počasni članovi ne čine skupštinu Udruge, nisu dužni ispunjavati uvjete za članstvo iz članka 10. ovog Statuta, i nemaju pravo odlučivanja.

Članak 13.

Prava i dužnosti redovnih članova Udruge su:

- da zajedničkim i koordiniranim djelovanjem pridonose rješavanju problema života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji, ostvarivanju njihovih prava, poboljšanju kvalitete življenja, njihove socijalizacije i ravnopravnog uključivanja u život zajednice;

- da ostvaruju programe od zajedničkog interesa sukladno smjernicama ovog Statuta;

- da biraju i budu birani u tijela Udruge;

- da dogovorno podupiru pribavljanje financijskih sredstava za programe i projekte Udruge;

- da izvršavaju dogovorene projekte, programe, odluke i zaključke tijela Udruge;

- da zatraže potporu i pomoć u rješavanju teškoća na svom području i u svom radu od osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge;

- da sudjeluju u promidžbenoj i tiskovnoj djelatnosti, u širenju mreže članova i klijenata, suradnika i volontera korištenjem materijala za opće ciljeve djelovanja Udruge.

Pomažući članovi imaju ista prava kao i redovni, osim aktivnog, pasivnog i biračkog prava.

Počasni članovi imaju pravo sudjelovanja u predlaganju programskih aktivnosti Udruge.

Članak 14.

Prijem u članstvo obavlja se na temelju popunjene i potpisane prijavnice Udruzi.

Popis članova vodi se elektronički i u pisanom obliku te sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 - pismenim istupom;

 - prestankom izvršavanja dužnosti u Udruzi;

- isključenjem, zbog kršenja bitnih odredaba ovog Statuta i nanošenja štete radu Udruge, odlukom Stegovne komisije upućene Upravnom odboru na koju postoji pravo žalbe Skupštini udruge, čija je odluka konačna;

 - u drugim slučajevima predviđenim zakonom;

 - danom prestanka članstva prestaju članu sva prava i funkcije u Udruzi.

Po prestanku razloga istupanja iz članstva Udruge, ono se može obnoviti na prvobitno utvrđen način.

 1. IV. TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Tijela Udruge su:

- Skupština

- Upravni odbor

- Predsjednik

- Nadzorni odbor

Mandat svih tijela Udruge traje 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 17.

Skupština:

- je najviše tijelo upravljanja Udrugom;

- Skupštinu čine svi redovni članovi;

- pomažući i počasni članovi sudjeluju u radu Skupštine bez prava odlučivanja;

-  Redovna godišnja Skupština se sastaje svake godine

- Izvanredna Skupština se sastaje po potrebi, ako to zatraži pismeno 10% redovnih članova Udruge , Nadzorni odbor ili prema odluci Upravnog odbora;

- izborna Skupština je svake četvrte godine.

Članak 18.

Skupština

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge i čine je i redovni članovi Udruge .  

 Radna (Redovna)  sjednica Skupštine održava se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje, a izborna skupština svake četiri godine. Izvanredna sjednica Skupštine mora se sazvati  najkasnije 30 dana nakon zahtjeva Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili na zahtjev 10%  redovnih članova Udruge. Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Udruge, o čemu obavještava članove najmanje 8 dana prije održavanja.

Predsjednik Udruge i Upravni odbor su izvršna tijela upravljanja Udruge koja kontroliraju, usmjeravaju i potiču realizaciju programskih aktivnosti.

 Poslove koje obavlja skupština :

 - donosi Statut i njegove izmjene i dopune, - promjena ciljeva, djelatnosti i gospodarske djelatnosti

- odlučuje o statusnim promjenama, udruživanju u saveze,

- Skupština donosi poslovnik o radu Skupštine i Pravilnik o radu,

 - imenuje osobe ovlaštene za zastupanje,

- donosi odluku o promjeni sjedišta, naziva i pečat

- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješče o radu za predhodnu    kalendarsku godinu,

- usvaja godišnje financijsko izvješće,

- biranje i razrješavanje članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora Udruge.

 - obavljanje drugih poslova značajnih za rad Udruge temeljem osobnih odluka ili zakonskih         odredbi,

 - odlučivanje o prestanku rada Udruge te u slučaju stečaja odlučuje o raspolaganju s imovinom  Udruge,

- imenuje likvidatora

Skupština može valjano odlučivati ako je na njoj prisutno 30 % redovnih  članova Udruge,

 a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Na prijedlog predsjednice Udruge, sjednicu Skupštine može voditi i druga osoba ako ju Skupština izglasa. Izabranoj osobi predsjedavanje vrijedi samo za tu sjednicu.

  O radu Skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuju predsjednik Udruge, zapisničar i dva supotpisnika zapisnika, a u odsutnosti predsjednika Udruge predsjednik Upravnog odbora koji vodi Skupštinu, zapisničar i dva supotpisnika zapisnika. 

Članak 19.

Predsjednik Udruge

Predsjednika Udruge biraju svi članovi  Skupštine tajnim ili javnim glasovanjem ovisno o tome kako odredi Skupština na osnovu predloženih smjernica i programa rada, jednog ili više kandidata za mandatno razdoblje od 4 godine. Predsjednik Udruge ujedno je i član Upravnog odbora.

 Za svoj rad odgovoran je Skupštini Udruge.

 Predsjednik Udruge obavlja slijedeće zadatke : 

  - saziva  sjednice  Skupštine Udruge

 - saziva sjednice Upravnog odbora

- zastupa i predstavlja Udrugu u javnosti

 - odgovoran je za zakonito djelovanje Udruge

 - može profesionalno angažiran zbog svojih iznimnih sposobnosti i vještina na poslovima voditelja programa i projekt menadžera na prijedlog Izvršnog direktora i odluke Upravnog odbora

 - dostavlja zapisnik s redovne Skupštine nadležnom tijelu.

Članak 20.

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge, koje vodi poslove i izvršava zadatke između dviju sjednica Skupštine, kojoj odgovara za rad. Upravni odbor se sastoji od 5 članova, a bira ih Skupština Udruge. Čine ga : 1-2 redovna člana  Udruge-roditelja i 3-4 člana Udruge- stručnjaka.

 Članovi Upravnog odbora biraju se javnim glasovanjem (dizanjem ruku). 

  Član Upravnog  odbora  je i predsjednik Udruge.

Članovima Upravnog  odbora  mandat traje četiri godine i mogu biti ponovno birani u tijela Udruge. Upravni odbor određuje status počasnog člana udruge i vodi evidenciju.

 Rad Upravnog  odbora  zasniva se na kolektivnom radu i odgovornosti, a svaki član i osobno odgovara za svoj rad predsjedniku i Skupštini Udruge.

Članak 21.

Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

Članak 22.

Sjednice Upravnog  odbora  saziva predsjednik Udruge. U slučaju odsutnosti predsjednika sjednicu Upravnog odbora vodi član kojeg izaberu članovi Upravnog odbora za tu sjednicu.

 Sjednica Upravnog  odbora  može se održati ako joj je prisutno više od polovine članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Članak 23.

Upravni  odbor  obavlja poslove :

- priprema opće akte Udruge,

 - koordinira rad Udruge između dviju sjednica Skupština,

 - izrađuje prijedloge godišnjeg plana rada te financijskog plana,

 - saziva sjednice Skupštine i priprema materijale za te sjednice,

 - u skladu s financijskim planom udruge odlučuje o korištenju i raspolaganju financijskim sredstvima                                                    

 - rješava žalbe članova Udruge u prvom stupnju,

- donosi odluke o prijemu i prestanku članstva u Udruzi,

 - brine o provođenju zaključaka Skupštine,

 - odlučuje o radu i sastavu stručne službe Udruge

 - bira zastupnike u saveze i druga udruženja gdje je Udruga učlanjena ili udružena na temelju odluke  Skupštine

- obavlja i ostale poslove i zadatke koje mu u nadležnost stavi Skupština.

Članak 24.

Upravni odbor odgovoran je za svoj rad Skupštini.

Skupština može opozvati pojedinog člana Upravnog odbora ili cijeli upravni odbor u skladu s odredbama ovog Statuta, odnosno ako se utvrdi da zbog neodgovornosti, neažurnosti ili neznanja u pripremi ili izvršenju zadataka ili programa rada ili zaključaka Skupštine ne poštuje utvrđene norme.

Upravni odbor ili član opoziva se po postupku po kojem je i izabran.

Mandat novoizabranog člana Upravnog odbora umjesto opozvanog, traje do kraja mandata čitavog Upravnog odbora.

Upravni odbor ili članovi istog mogu podnijeti ostavku.

U slučaju podnošenja ostavke postupa se u skladu s odredbama ovog članka.

Članak 25.

Upravni odbor imenuje  administrativnog tajnika Udruge iz redova članova Udruge ili istaknutih djelatnika u oblasti socijalno-humanitarne djelatnosti.

 Mandat administrativnog tajnika Udruge traje 4 godine.

Za svoj rad tajnik je odgovoran Skupštini, Predsjedniku , Upravnom Odboru i Izvršnom direktoru.

Prava, obaveze i status  administrativni tajnika pobliže se reguliraju Pravilnikom o radu.

Članak 26.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je tijelo koje obavlja nadzor nad materijalnim i financijskim poslovima Udruge, kao i nadzor nad primjenom općih akata. Nadzorni odbor sastoji se od tri člana i dva   zamjenika, a bira ih Skupština.

Članovima Nadzornog odbora  mandate traje 4 godine i mogu ponovno biti birani u tijela Udruge.

Odluke na sjednici Nadzornog odbora se donose većinom glasova nazočnih članova.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora .

Na konstituirajućoj sjednici članovi biraju između sebe predsjednika.

  Članak 27.

Nadzorni odbor sastaje se prema potrebi a najmanje jednom godišnje ( u pravilu krajem kalendarske godine) vrši detaljan pregled financijskog‐materijalnog poslovanja, provjerava poštivanje zakona, statuta i drugih opći akata udruge te odluka Skupštine, kao i raspolaganje imovinom udruge i o tome podnosi pismeno izvješće Skupštini i Upravnom odboru.

Ukoliko Nadzorni odbor uoči krupne greške i propuste u financijsko‐materijalnom poslovanju i primjeni općih akata u toku godine o tome obavještava Izvršnog direktora i Upravni odbor i traži njihovo otklanjanje, a može zatražiti sazivanje  izvanredne Skupštine.

Članak 28.

Stegovna komisija

 Na prijedlog Predsjednika  Udruge, Upravni odbor na prvoj sjednici imenuje članove Stegovne komisije. Mandat Stegovne komisije traje 4 godine.

Stegovna komisija broji 3 člana izabrana iz redova članova Skupštine. Komisija prati djelovanje članova i ostvarivanje statutarnih ciljeva Udruge, donosi odluke o pokretanju stegovnog postupka prema pojedinim članovima zbog kršenja istih, te ih upućuje u pismenom obliku Upravnom odboru.

Na svom prvom sastanku Stegovna komisija bira predsjednika i njegova zamjenika.

Sjednice Stegovne komisije saziva predsjednik Stegovne komisije pisanim pozivom članovima Stegovne komisije.

Predsjednik Stegovne komisije je dužan sjednicu Stegovne komisije sazvati ako primi prijavu ili ima saznanja o kršenju obveza bilo kojeg člana Udruge, ili ako to zatraži u pisanom obliku uz navođenje svrhe bilo koji član Stegovne komisije. Ako predsjednik Stegovne komisije ne udovolji tom zahtjevu u roku od 14 dana od dana kada je primljen, ili predsjednika nema, osobe koje su podnijele zahtjev mogu uz navođenje dnevnoga reda same sazvati sjednicu Stegovne komisije.

Stegovna komisija može valjano odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova.

Odluke na sjednici Stegovne komisije se donose većinom glasova nazočnih članova.

Članak 29.

Stručna služba

Radi  obavljanja administrativno-tehničkih, materijalno-financijskih i drugih poslova operativnog djelovanja Udruge, Upravni odbor može osnovati stručnu službu Udruge s potrebnim brojem zaposlenika odgovarajućih profila stručnosti.

Međusobna prava i obveze i odgovornosti zaposlenika stručne službe i Udruge uređuju se ugovorom o radu sukladno zakonu i pravilnikom o radu.

Ugovor o radu iz prethodnog stavka potpisuje zaposlenik i predsjednik Udruge.

Stručnom službom Udruge >(u daljnjem tekstu: Ured udruge rukovodi izvršni direktor Udruge.

Članak 30.

    Izvršni direktor  

 Izvršni direktor u suradnji sa Predsjednikom Udruge predstavlja i zastupa Udrugu u javnosti.    Izvršnog direktora imenuje i razrješava Upravni odbor.

Mandat izvršnog direktora Udruge traje 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 31.

Izvršni direktor upravlja Uredom udruge, te organizira nesmetano obavljanje poslova i radnih zadataka.

 Izvršni direktor ima sljedeće ovlasti :

 ‐ Zastupa udrugu prema trećim osobama u okviru svojih nadležnosti,

‐ Sklapa ugovore koji se odnose na organizaciju rada Udruge,

 ‐ Provodi odluke Upravnog odbora i Skupštine i rukovodi aktivnostima Udruge sukladno Statutu

 ‐ Organizira i provodi tekuće, stručne i administrativne poslove Udruge, 

 ‐ Predlaže Upravnom odboru   izbor i zapošljavanje  djelatnika  

 ‐ Priprema materijale za sastanke Upravnog odbora , Skupštine i Nadzornog odbora

-Prati  oglase natječaja  za projekte, organizira timove i osobe za pisanje projekata, daje ideje za programe, prati rokove i osigurava potrebnu popratnu dokumentaciju, koordinira timove i osobe koje pišu programe i projekte

 ‐ Upravlja svim poslovima udruge za koje izričito nisu nadležni Upravni odbor,    Predsjednik i

    Skupština

 • Kontaktira i surađuje s članovima Udruge, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, drugim tijelima i ustanovama

‐ Prisustvuje sastancima Skupštine, Upravnog  odbora  i Nadzornog odbora,

‐ Obavještava Upravni  odbor  o predstojećim aktivnostima Udruge i predlaže organizaciju realizacije

‐ Određuje nadoknade štete i nagrade zaposlenima

‐ Vodi brigu i odgovara za imovinu udruge  

 ‐ Sastavlja popis komisije za godišnji popis imovine udruge i isti dostavlja Upravnom   odboru  na

    usvajanje       

 ‐ Ostale dužnosti određuju se u dogovoru sa Predsjednikom i Upravnim odborom

‐ Izvršni direktor podnosi godišnji izvještaj o svom radu Skupštini Udruge putem   Upravnog  odbora  Udruge. U slučaju da Skupština ne usvoji izvještaj o radu izvršnog direktora, Upravni odbor udruge   može raskinuti ugovor o radu Izvršnom direktoru.

 U slučaju spriječenosti Izvršnog direktora ili njegova razrješenja, njegovu dužnost na razdoblje od najviše 60 dana može preuzeti član Upravnog  odbora  ili redovan član Skupštine kojeg na tu dužnost imenuje većina članova Upravnog  odbora    do izbora novog Izvršnog direktora.

Izvršni direktor za svoj rad odgovara Upravnom  odboru  .

 Izvršni direktor mora biti plaćen za svoj rad.

Članak 32.

Tijela Udruge biraju se odlukom Skupštine tajnim ili javnim glasovanjem.

Članak 33.

U tijela Udruge biraju se osobe po svojim djelatnim i moralnim kvalitetama, te sposobnostima i zalaganjima koja pružaju jamstvo da će se zalagati za izvršenje ciljeva Udruge.

Članak 34.

Mandat u tijelima Udruge prestaje istekom mandata, opozivom ili usvajanjem ostavke na dužnost.

Mandat može prestati i prije isteka vremena ukoliko član, odnosno predstavnik, zanemaruje svoju dužnost na prijedlog Stegovne komisije. Opoziv se obavlja po istom postupku kao i izbor.

Članak 35.

U slučaju isteka mandata tijelima, Skupštinu može sazvati i zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova neposredno prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 36.

U postupku za pokretanje izmjena ili dopuna Statuta te značajnijih sporazuma i programskih dogovora, pribavlja se mišljenje članova javnom raspravom, a konačnu odluku donosi Skupština.

Članak 37.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član Udruge.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

Na izbor i opoziv likvidatora udruge primjenjuju se odredbe o izboru i opozivu Predsjednika udruge.

 1. V. MATERIJALNA SREDSTVA I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 38.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom Udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 39.

 Priznanja

Udruga može dodijeliti priznanja i nagrade u znak priznanja i časti za osobiti doprinos volonterskom radu pojedinaca fizičkih osoba i pravnih osoba koji su dugogodišnjim radom ostvarili značajne rezultate u razvoju i unapređenju rada Udruge odnosno ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruge.

Kriterije, vrste priznanja i nagrade, te način predlaganja i dodjeljivanja uređuju se Pravilnikom o postupku predlaganja kandidata i kriterija za priznanja i nagrade Udruge koji donosi Upravni odbor.

Članak 40.

Materijalno i financijsko poslovanje vodi se sukladno zakonskim propisima za neprofitne organizacije na temelju programa i financijskog plana, koji donosi Skupština.

Predsjednik i dopredsjednik su naredbodavci za potpis financijske dokumentacije, a Upravni odbor može ovlastiti za potpis još i druge osobe, svoje članove, u interesu učinkovitosti.

 1. VI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 41.

Razlozi za prestanak djelovanja Udruge jesu:

 1. 1. odluka Skupštine o prestanku Udruge;
 2. 2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela Udruge razdvajanjem;
 3. 3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana;
 4. 4. pravomoćna odluka suda o ukidanju Udruge;
 5. 5. pokretanje stečajnog postupka;
 6. 6. na zahtjev člana, ako je broj članova Udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo Udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.

Članak 42.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje druzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Pod povezanim osobama smatraju se osobe koje su bračni ili izvanbračni drug, istospolni partner, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik te posvojitelj, odnosno posvojenik te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje i zaposlenima.

Ako je Udruga koja je primila financijska sredstava iz javnih izvora u smislu odredbi članka 32.  Zakona o udrugama, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

Ako se u slučaju prestanka postojanja Udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom Udruge koji je udruga odredila ovim statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.

VII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 43.

Spor ili sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radio o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

U slučaju da su  privatni interesi članova Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Kluba u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome izvijestiti bez odlaganja predsjednika Udruge i ako je moguće izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Sporovi između članova Udruge ili sukob interesa unutar Udruge pokušat će se riješiti mirenjem pred Stegovnom komisijom Udruge.

Ukoliko se spor ili sukob interesa ne riješi mirenjem, svaki član ima pravo pokrenuti postupak pred općinskim sudom nadležnim prema sjedištu Udruge.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Upravni odbor Udruge.

Članak 45.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije od 03.07.2015.

Pravovažnost ovog Statuta počinje od usvajanja na Skupštini održanoj 01.veljače 2019.godine.

 

U Čakovcu, 01.veljače 2019.

PREDSJEDNIK UDRUGE

                                                                       

M.P.                                                                                

Marija Puklek

______________________